Postępowanie egzekucyjne

Celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie roszczenia wierzyciela, stwierdzonego tytułem wykonawczym. Aby wierzyciel mógł uzyskać należne mu świadczenie od dłużnika, prawo przewiduje zastosowanie środków przymusu, które mają zmusić dłużnika do spełnienia świadczenia odpowiadającego roszczeniu wierzyciela.
Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy.
We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel oznacza zakres egzekucji, sposób egzekucji, wskazuje adres i majątek dłużnika, oraz załącza do wniosku tytuł wykonawczy.

Prawne środki przymusu stosowane w postępowaniu egzekucyjnym mogą być skierowane do majątku dłużnika, albo mogą zmierzać do spowodowania konkretnego zachowania się dłużnika, w zależności od rodzaju roszczenia wierzyciela.
Postępowanie egzekucyjne polega na ochronie interesów wierzyciela, powinno być jednak przeprowadzane przy użyciu środków najbardziej racjonalnych, czyli takich, które uwzględnią m. in. życiowe interesy dłużnika.
W trybie postępowania egzekucyjnego wierzyciel, korzystając z pomocy sądowych organów egzekucyjnych, może dochodzić przymusowej realizacji swoich roszczeń. Wierzyciel przez wystąpieniem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji powinien najpierw uzyskać wiarygodne informacje co do posiadanego przez dłużnika majątku (tj. wszelkich praw majątkowych, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, udziałów w spółce, itp.), co gwarantuje skuteczność egzekucji.

13 września, 2016 Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie przedegzekucyjne

Próby porozumienia z dłużnikiem, w celu uzgodnienia sposobu i terminu realizacji zobowiązania, można podejmować na różnych etapach prowadzonych działań windykacyjnych. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego (orzeczenia sądowego), a następnie tytułu wykonawczego (po nadaniu klauzuli wykonalności) stanowi jeden z silnych argumentów mobilizujących dłużnika do zapłaty.

Wierzyciel, przed wystąpieniem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, powinien rozpoznać sytuację prawną i finansową dłużnika w celu wskazania we wniosku: miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika, sposobu egzekucji oraz majątku nadającego się do egzekucji.

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego może wpłynąć na dłużnika w sposób mobilizujący do dokonania zapłaty. Argument znacznego zwiększenia kosztów, które wiążą się ze skierowaniem sprawy na drogę egzekucji, może okazać się czynnikiem motywującym dłużnika do zapłaty. Z propozycją porozumienia w sprawie spłaty może wystąpić oczywiście zarówno wierzyciel jak i sam dłużnik. Dłużnik, mając na uwadze prowadzenie przeciwko niemu egzekucji, musi liczyć się z faktem zajęcia jego składników majątkowych (pieniędzy lub rachunku bankowego) przez komornika. W przypadku egzekucji świadczenia pieniężnego może być ona prowadzona m.in.: z ruchomości, nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń uzyskiwanych periodycznie, ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, z wierzytelności itd. .
Wierzyciel, przed wystąpieniem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, może ponownie wezwać dłużnika do uregulowania zobowiązania powołując się na prawomocne orzeczenie sądu (tytuł wykonawczy) oraz konieczność poniesienia przez dłużnika znacznych kosztów egzekucji. Przed skierowanie wniosku do stosownego komornika, wierzyciel powinien rozważyć szanse skutecznego dochodzenia roszczenia na drodze egzekucji oraz konieczność wpłaty zaliczek na poczet kosztów egzekucji.

13 września, 2016 Postępowanie przedegzekucyjne

Windykacja bezpośrednia, odzyskiwanie długów

Naszym celem jest odzyskanie należności od dłużników, którzy nie reagują na monity telefoniczne i pisemne, bezpośredni kontakt z dłużnikiem w celu osobistego zdyscyplinowania go i skłonienia do spłaty zadłużenia.

Windykacja bezpośrednia stanowi efektywne wsparcie procesu odzyskiwanie długów i dochodzenia roszczeń finansowych. Osobisty kontakt z dłużnikiem ma na celu ostateczne zdyscyplinowanie go do zapłaty należności, uświadomienie konsekwencji wynikających z odmowy spłaty zadłużenia oraz ocenę jego stanu majątkowego.

Stosując różne typowe i nietypowe techniki rozmów z klientem wprowadzamy również socjotechniki wobec dłużnika, ale zawsze działamy zgodnie z prawem. Nad zgodnością procedur naszych działań z prawem czuwa zespół wykwalifikowanych prawników specjalizujących się w dziedzinie prawa windykacyjnego. Pośrednikiem między naszym klientem a wierzycielem są byli pracownicy sektora policyjnego z wieloletnim doświadczeniem i świadomością konsekwencji nadużyć prawnych.

Postępowanie sądowe

Naszym celem jest odzyskanie należności w drodze procesu sądowego, reprezentowanie Klienta (wierzyciela) w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w dochodzeniu roszczeń finansowych.

Etap ten jest następstwem braku porozumienia co do sposobu i terminu zapłaty należności. Powody tej sytuacji mogą być różne:

 • dłużnik jest niewypłacalny,
 • w chwili zawarcia umowy zostało zaplanowane przestępstwo,
 • wobec dłużnika toczy się postępowanie układowe, upadłościowe.

W ramach tego etapu działań zapewniamy Państwu:

 • przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym w celu uzyskania Nakazu zapłaty,
 • skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej kancelarii komorniczej, oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
 • czynności formalno-prawne w zakresie postępowania układowego bądź upadłościowego.
13 września, 2016 Postępowanie sądowe

Postępowanie przedsądowe

Naszym celem jest odzyskanie całości należności Klienta w maksymalnie krótkim okresie czasu przy minimalnych nakładach na proces windykacji.

Jest to szereg czynności polegających na:

 • ustaleniu prawidłowego adresu dłużnika,
 • poinformowaniu dłużnika o prowadzeniu sprawy przez naszą firmę i wezwaniu go do zapłaty,
 • przeprowadzeniu zgodnych z prawem działań psychologicznych – motywujących dłużnika do zapłaty,
 • negocjowaniu sposobu i terminu zapłaty,
 • w przypadku spłaty ratalnej – nadzoru nad terminowością spłat.

Etap działań windykacji przedsądowej kończy się odzyskaniem wierzytelności lub w przypadku braku zapłaty propozycją skorzystania z etapu windykacji sądowo-egzekucyjnej np. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Czas trwania postępowania wynosi do 12 tygodni, w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem.

Dla każdej grupy dłużników opracowany jest przez specjalistów indywidualny cykl działań windykacyjnych. Określana jest liczba kontaktów telefonicznych, listów oraz wizyt negocjatorów terenowych. Ponadto rozpoczynając współpracę, wspólnie z Klientem, przygotowywane są szczegółowe zasady regulujące sposób i częstotliwość wymiany informacji (aktualizowania wpłat od dłużników, raportowania z podjętych czynności), zabezpieczenie przekazanych danych oraz zakres podejmowanych czynności windykacyjnych.

13 września, 2016 Postępowanie przedsądowe

Prewencja – zapobieganie zobowiązaniom przeterminowanym

Wierzyciel może uniknąć wielu przypadków powstania przeterminowanych należności. Prewencyjnie stosując odpowiednie procedury na każdym etapie kontaktów z kontrahentem np. w momencie zawierania umowy, przyjęcia zlecenia, wykonania prac i ich odbioru.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że wielu przedsiębiorców nie podejmuje działań zmierzających do uniknięcia powstania zobowiązań przeterminowanych.
Tam gdzie działania takie są podejmowane najczęściej ograniczane zostają tylko do wybranych etapów danego stosunku gospodarczego.
Dla działań prewencyjnych możemy wyodrębnić trzy etapy:

 • Przed zawarciem umowy na tym etapie dokonujemy oceny wiarygodności potencjalnego kontrahenta.
  Do dokonania oceny niezbędne jest uzyskanie odpowiednich informacji.
 • W trakcie zawierania umowy treść umowy, reprezentacja warunki zapłaty i zabezpieczenie spłaty należności.
 • Po wykonaniu świadczenia, przed otrzymaniem zapłaty monitoring należności i sytuacji kontrahenta.

Zabezpieczenie spłat należności

Wierzyciel może uniknąć wielu przypadków powstania przeterminowanych należności stosując odpowiednie procedury na każdym etapie kontaktów z kontrahentem np. w momencie zawierania umowy, przyjęcia zlecenia, wykonania prac i ich odbioru. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wielu przedsiębiorców nie podejmuje działań zmierzających do uniknięcia powstania zobowiązań przeterminowanych. Tam gdzie działania takie są podejmowane najczęściej ograniczane zostają tylko do wybranych etapów danego stosunku gospodarczego.

Zapisz się do naszego newslettera

Napisz do nas

x

Szybki kontakt

Udostępnij
Linkedin
Twitter