Faktoring

Faktoring

Usługa finansowa wykorzystywana w celu poprawy płynności finansowej firmy będącej dostawcą towarów i usług.

Płynność finansowa

Płynność finansowa

Analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa przeprowadza się w celu oceny zdolność firmy do uregulowania zobowiązań w wymaganych terminach.

Monitoring należności

Monitoring należności

Naszym celem jest zapewnienie regularności spłat należności, zdyscyplinowanie kontrahentów, niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach, działanie prewencyjne.

Windykacja należności B2B

Windykacja należności B2B

Współpracując, naszym celem jest zapewnienie terminowości zapłaty za faktury, niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach, prewencyjne dyscyplinowanie kontrahentów.

Faktoring

Faktoring

Faktoring polega na zbyciu przez faktoranta (dostawcę) wierzytelności, wynikającej z dokonanego obrotu gospodarczego, na rzecz faktora. Wraz z przenoszoną wierzytelnością przenoszone jest prawo do należności odsetkowych z tytułu zwłoki w zapłacie. Faktor zobowiązany jest w zamian za nabywaną wierzytelność dokonać wypłaty ustalonej części wierzytelności na rzecz faktoranta.

Elementem najistotniejszym faktoringu jest fakt otrzymania przez faktoranta zapłaty, za towar lub usługę, zanim stanie się ona wymagalna. O zawarciu umowy faktoringu strony winny zawiadomić dłużnika (odbiorcę towaru lub usługi) w celu wskazania nowego wierzyciela.

Faktoring
Płynność finansowa

Płynność finansowa

Utrata lub osłabienie płynności powoduje:

  • ✓ Pogorszenie rentowności działalności gospodarczej
  • ✓ Wyższy koszt i trudności z pozyskaniem kapitału zewnętrznego
  • ✓ Zagrożenie wycofania kapitału przez udziałowców
  • ✓ Ograniczona możliwości podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem
  • ✓ Pogorszenie się pozycji podmiotu gospodarczego na rynku

Niska płynność (brak płynności) świadczy o utracie lub wysokim prawdopodobieństwie utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Ryzyko z tego tytułu obciąża kontrahentów przedsiębiorstwa, a w dłuższym okresie może prowadzić do jego upadłości.

Wysoka płynność oznacza z kolei zamrożenie nadmiernie wysokich własnych kapitałów w finansowaniu bieżącej działalności, co może mieć niekorzystny wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Ocena płynności może dotyczyć zarówno okresów krótszych – bieżąca płynność oceniana na podstawie informacji z podstawowych sprawozdań finansowych w okresach sprawozdawczych (z reguły jeden rok), jak i okresów dłuższych – stanowi wtedy element dynamicznego rachunku opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia gospodarczego.

Płynność finansowa
Monitoring należności

Monitoring należności

Monitoring to usługa b2b skierowana do przedsiębiorstw, które ze względu na masowy charakter prowadzonej działalności, mają problemy z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez swoich klientów. W związku z tym nawet krótkie kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych.

Wprowadzenie monitoringu należnych płatności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u odbiorcy oraz obniżeniem kosztów obsługi klienta przez znaczące zmniejszenie liczby należności trudno ściągalnych w portfelu. Z monitoringu należności korzystają zarówno firmy posiadające klientów indywidualnych jak i podmioty gospodarcze prowadzące działalność typu B2B, którymi klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa.

Monitoring należności
"Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy."

Oliver Wendell Holmes

 Windykacja należności B2B Współpraca

Windykacja należności B2B

Skuteczność wyegzekwowania powstałej wierzytelności już w pierwszym etapie negocjacji z dłużnikiem zależy w dużej mierze od fachowości windykatora. Znajomość tej branży oraz zaangażowanie podczas prowadzenia spraw, powoduje że firmy współpracujące z nami cieszą się stale zmniejszającym zadłużeniem i powrotem do płynności finansowej.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy przyjąć do obsługi nie tylko sprawy łatwe, dla nas nie ma ograniczeń stosowanych przez inne firmy, zajmujemy się także sprawami, w których prowadzone były już działania windykacyjne, gdyż opieramy sie na bezpośrednim kontakcie z klientem, stosując wobec niego socjotechniki, które pozwalają osiągnąć nam zamierzony cel.

 Firma windykacyjna, odzyskiwanie długów

Zapisz się do naszego newslettera

Napisz do nas

x

Szybki kontakt

Udostępnij
Linkedin
Twitter